Fase 3: Resultats  

Convocatòria 2012

La Fundación Arquia, atenent el valor formatiu que suposen el coneixement pràctic de la professió i la mobilitat geogràfica, convoca 20 beques arquia per a estudiants d'arquitectura i joves arquitectes destinades a la realització de pràctiques professionals en estudis europeus d'arquitectura.


Participació

Hi ha dues modalitats de participació: expedient acadèmic i concurs. Podeu optar per participar en única opció o en totes dues simultàniament. Es convoquen 10 beques per a cada modalitat.
Per assegurar una distribució geogràfica adequada de les beques, la participació es ponderarà proporcionalment al nombre d'inscripcions vàlides rebudes per centre i modalitat.
Hi podran participar els estudiants que hagin superat, en alguna escola espanyola d'arquitectura, com a mínim, el 60 % dels crèdits necessaris per obtenir el títol d'arquitecte, i estiguin matriculats en el curs 2011/2012; i els arquitectes que hagin obtingut el títol d'arquitecte en alguna escola espanyola d'arquitectura després del 30 d'abril de 2011.

Expedient acadèmic

Els candidats seran seleccionats segons el seu expedient acadèmic. L'expedient es valorarà tenint en compte la mitjana de les notes obtingudes en les assignatures superades de la carrera i la mitjana de les notes obtingudes en les assignatures superades de projectes (es consideraran totes les que depenguin del Departament de Projectes Arquitectònics). Aquestes notes mitjanes les calcularà el sol·licitant, tal com s'especifica a l'annex I de les bases i es faran constar a la inscripció, que es troba a la pàgina fundacion.arquia.es/becas i que cal enviar per Internet. A més, en el moment de la inscripció cal d'adjuntar una còpia del DNI/NIE i una còpia de la darrera matrícula o del títol en format .pdf. Posteriorment, la Fundació requerirà, en el mateix format, una còpia de l'expedient acadèmic, que s'haurà d'enviar des del 'àrea privada' que s'adjudicarà a cada concursant inscrit (a aquesta àrea, s'hi podrà accedir des de la pàgina web, introduint el correu electrònic i la contrasenya). Vegeu 'QUANT A'.

Concurs 2012

Els estudiants seran seleccionats segons el material aportat al concurs. La Fundació ha confiat a l'arquitecte Eduardo Arroyo la definició del tema i la resolució, com a únic membre del jurat.

  • Tema: 'Penitència!'

No s'acceptaran propostes presentades a través d'un altre mitjà que no sigui Internet o rebudes un cop clausurada la convocatòria.
La presentació ha de ser a títol individual. Per assegurar l'anonimat del participant davant el jurat, els fitxers enviats no han d'incloure les dades personals.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
La Fundació es reserva el dret de reproduir i exposar, totalment o parcialment, les propostes presentades al concurs.

mi área privada