VIII concurs biennal

Concurs biennal de tesis d'arquitectura destinat a la selecció de tesis doctorals inèdites per a la seva posterior publicació en una de les col·leccions editades per la Fundació Arquia. Convocatòries realitzades: 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 i 2011.

Bases de participació

1. Objecte del concurs

La Fundació Arquia té per objecte promoure i fomentar activitats culturals en el camp de l'arquitectura. Entre aquestes activitats hi ha la col·lecció arquia/tesis, orientada a la publicació de tesis doctorals d'arquitectura rellevants per la seva aportació al coneixement arquitectònic, una vegada revisades i adaptades pels seus respectius autors. La col·lecció arquia/tesis pretén, així, posar a l'abast del públic interessat en els estudis sobre arquitectura un valuós material que, d'una altra manera, resultaria difícil de consultar.

Amb la intenció d'incrementar el fons editorial d'aquesta col·lecció, la Fundació Arquia convoca un concurs biennal orientat a la selecció de tesis doctorals inèdites.


2. Concursants

Podran participar en el concurs aquells arquitectes espanyols que hagin llegit la seva tesi doctoral en qualsevol escola o facultat d'arquitectura del món, així com aquells arquitectes estrangers que hagin llegit la tesi doctoral en qualsevol escola d'arquitectura espanyola.


3. Documentació sol·licitada

En la primera fase del concurs, els concursants hauran de presentar el resum de la tesi i un dossier d'un màxim de vint pàgines i escrit en llengua castellana, que contingui l'índex de la tesi, el resum del contingut d'aquesta i una breu explicació de les operacions que l'autor considera necessàries perquè la tesi es pugui convertir en llibre.


4. Composició del jurat

El jurat estarà compost per:
José Manuel López—Peláez (president): catedràtic de projectes arquitectònics de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid.
Elisa Valero Ramos: professora titular de projectes arquitectònics de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Granada.
Cristina Gastón Guirao: professora lectora de Projectes arquitectònics de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Emilio Tuñón Álvarez, com a patró i en representació de la Fundació Arquia.

Actuarà de secretari, amb veu però sense vot, el director de la col·lecció arquia/tesis, Carlos Martí Arís, professor titular de projectes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectes de Barcelona.


5. Calendari

El termini d'admissió de la documentació sol·licitada s'iniciarà l'11 d'abril de 2011 i finalitzarà el 8 de juny de 2011.

Cada membre del jurat seleccionarà, d'entre els dossiers presentats, un màxim de quatre treballs per accedir a la fase final del concurs.

La primera setmana de setembre de 2011, se sol·licitarà als concursants que passin a aquesta fase final un exemplar complet del treball de tesi.

Durant la primera setmana de desembre tindrà lloc la reunió del jurat per procedir a la resolució del concurs. Aquesta decisió es farà pública la segona quinzena de desembre de 2011.


6. Premis

El jurat podrà concedir un màxim de dos premis i quatre mencions. Els premis consisteixen en el compromís d'edició de les tesis per part de la Fundació Arquia.

El compromís d'edició està condicionat pel treball de reelaboració necessari, que haurà d'efectuar l'autor de la tesi, d'acord amb els criteris editorials de la Fundació Arquia.

Les tesis que obtinguin una "menció" tindran una consideració preferent en els plans editorials de la Fundació Arquia.

El concurs es podrà declarar desert. La decisió del concurs es comunicarà als participants per correu electrònic i serà inapel·lable.


7. Procediment d'alta al registre

Per efectuar la inscripció, el participant s'haurà de preinscriure mitjançant la formalització del formulari al qual podrà accedir des de l'opció Registra'm situada a la part inferior del menú lateral esquerre i fent clic a l'opció Alta d'arquitecte.

El procediment d'alta és el següent:

  • Sol·licitud de registre: per sol·licitar l'alta al registre, s'ha d'emplenar el formulari habilitat a aquest efecte des de les opcions consecutives Registra'm i Alta d'arquitecte i fent clic al botó Envia.
  • Confirmació del registre: una vegada enviada la sol·licitud d'alta, apareixerà en pantalla un resum de les dades de registre facilitades per l'arquitecte, que s'ha d'acceptar tornant a fer clic sobre el botó Envia.
  • Recepció, a l'adreça electrònica facilitada pel participant, en un breu període de temps i un cop la Fundació hagi validat les dades, d'un missatge per confirmar-vos que esteu inscrits al «Concurs arquia/tesis» i que podeu participar en la nova convocatòria del Concurs Biennal de Tesis d'Arquitectura.
    La petició d'alta implicarà l'acceptació sense reserves de les condicions d'ús.
  • Enviament dels arxius requerits a través de l'Àrea privada facilitada a l'usuari.
    La participació en la nova convocatòria quedarà efectuada quan s'enviïn aquests arxius. Per realitzar l'enviament, el participant ha d'accedir a la seva àrea privada des de la pàgina web www.arquia.es/concursotesis a través del nom d'usuari (adreça electrònica) i la contrasenya que ell mateix va facilitar al formulari, introduint-los a la part habilitada a aquest efecte en el menú lateral esquerre.


La 8ª convocatòria del Concurs Biennal de Tesis Doctorals d'Arquitectura de la Fundació ha estat possible gràcies al finançament obtingut del Fons d'Educació i Promoció d'Arquia Caixa d'Arquitectes.

Fundació Arquia
Abril 2011

mi área privada