IX concurs biennal

Concurs biennal de tesis d'arquitectura destinat a la selecció de tesis doctorals inèdites per a la seva posterior publicació en una de les col·leccions editades per la Fundació Arquia. Convocatòries realitzades: 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 i 2011.

Bases de participació

1. Objecte del concurs

La Fundació Arquia té per objecte promoure i fomentar activitats culturals en el camp de l'arquitectura. Entre aquestes activitats hi ha la col·lecció arquia/tesis, orientada a la publicació de tesis doctorals d'arquitectura rellevants per la seva aportació al coneixement arquitectònic, una vegada revisades i adaptades pels seus respectius autors. La col·lecció arquia/tesis pretén, així, posar a l'abast del públic interessat en els estudis sobre arquitectura un valuós material al qual, d'una altra manera, resultaria difícil d'accedir.

Amb la intenció d'incrementar el fons editorial d'aquesta col·lecció, la Fundació Arquia convoca un concurs biennal orientat a la selecció de tesis doctorals inèdites.


2. Concursants

Podran participar en el concurs aquells arquitectes espanyols que hagin llegit la seva tesi doctoral en qualsevol escola o facultat d'arquitectura del món, així com aquells arquitectes estrangers que hagin llegit la tesi doctoral en qualsevol escola d'arquitectura espanyola.


3. Documentació sol·licitada

En la primera fase del concurs, els concursants hauran de presentar el resum de la tesi i un dossier d'un màxim de vint pàgines escrit en llengua castellana que contingui: índex de la tesi, resum del contingut d'aquesta, i breu explicació dels processos de reelaboració que l'autor considera necessaris per adaptar la tesi a la línia editorial de la col·lecció arquia/tesis de la Fundació Arquia.


4. Composició del jurat

El jurat estarà compost per:
Xavier Monteys Roig (president): Catedràtic de projectes arquitectònics de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Luís Martínez Santa-María: Professor de projectes arquitectònics de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid.
María Melgarejo Belenguer: Professora de Projectes de l'Escola d'Art i Disseny de València.
Carlos Gómez Agustí: com a patró i en representació de la Fundació Arquia.

Actuarà de secretari, amb veu però sense vot, el director de la col·lecció arquia/tesis, Carlos Martí Arís, professor titular de projectes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectes de Barcelona.


5. Calendari

El termini d'admissió de la documentació sol·licitada s'iniciarà l'11 d'abril de 2013 i finalitzarà el 12 de juny de 2013.

Cada membre del jurat seleccionarà, d'entre els dossiers presentats, un màxim de cinc treballs que accediran a la fase final del concurs.

La primera setmana de setembre de 2013, se sol·licitarà als concursants que passin a aquesta fase final un exemplar complet del treball de tesi.

Durant la primera setmana de desembre tindrà lloc la reunió del jurat per procedir a la resolució del concurs. Aquesta decisió es farà pública la segona quinzena de desembre de 2013.


6. Premis

El jurat podrà concedir un màxim de dos premis i quatre mencions. Els premis consisteixen en el compromís d'edició de les tesis per part de la Fundació Arquia.

El compromís d'edició està condicionat pel treball de reelaboració necessari, que haurà d'efectuar l'autor de la tesi, d'acord amb els criteris editorials de la Fundació Arquia.

Les tesis que obtinguin una "menció", tindran una consideració preferent en els plans editorials de la Fundació Arquia.

El concurs es podrà declarar desert. La decisió del concurs es comunicarà als participants per correu electrònic i serà inapel·lable.


7. Procediment d'alta al registre

Procés d'alta i inscripció en el Concurs Tesis per als nous usuaris de la plataforma:

  • Si encara no sou usuari de la plataforma de la Fundació, us heu d'inscriure al Concurs Tesis fent clic a l'enllaç "">Inscripció IX concurs biennal" o al botó ">"Registra'm" de la part inferior esquerra del menú.
  • Se us enviarà un correu electrònic conforme s'ha rebut la vostra sol·licitud d'inscripció, que la Fundació validarà manualment, i haureu d'esperar la recepció d'un segon correu que confirmarà la vostra participació en el concurs.
  • A partir d'aquest moment, tindreu accés a la vostra àrea privada iniciant sessió a la plataforma mitjançant la introducció de l'usuari (correu electrònic) i la contrasenya que heu facilitat anteriorment durant la inscripció.
  • Des de l'àrea privada haureu de donar d'alta la tesi amb la qual participareu al concurs automàticament.

Procés d'alta i inscripció al Concurs Tesis per a usuaris de la plataforma que no han participat en Tesis 2011:

  • Els usuaris ja registrats a la plataforma, però que no han participat en el concurs Tesis 2011, han d'iniciar sessió a la plataforma introduint l'usuari (correu electrònic) i contrasenya.
  • Després hauran d'inscriure's al concurs Tesis 2013 fent clic a l'enllaç "Registra'm a arquia/tesis".
  • Se us enviarà un correu electrònic conforme s'ha rebut la vostra sol·licitud d'inscripció, que la Fundació validarà manualment, i haureu d'esperar la recepció d'un segon correu que confirmarà la vostra participació en el concurs.
  • A partir d'aquest moment, tindreu accés a la vostra àrea privada iniciant sessió a la plataforma mitjançant la introducció de l'usuari (correu electrònic) i la contrasenya que heu facilitat anteriorment durant la inscripció.
  • Des de l'àrea privada haureu de donar d'alta la tesi amb la qual participareu al concurs automàticament.

Procés d'inscripció per a usuari que ja ha participat en Tesis 2011:

  • L'usuari ha d'accedir a la seva àrea privada amb l'usuari (correu electrònic) i contrasenya amb els quals es va registrar al seu moment i fer clic al botó "participa al concurs 2013"


La 9ª convocatòria del Concurs Biennal de Tesis Doctorals d'Arquitectura de la Fundació ha estat possible gràcies al finançament obtingut del Fons d'Educació i Promoció d'Arquia Caixa d'Arquitectes.

Fundació Arquia
Abril 2013

mi área privada